Andelsselskabet Fjand Vandværk

 • § 1

Selskabet, der er stiftet den 28. juni 1980, er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A), hvis navn er Andelsselskabet Fjand Vandværk, og dets hjemsted er Holstebro Kommune.

 • § 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulige vandpris, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 • § 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, eller ejer hus på lejet grund, kan blive medlem af selskabet. Eventuel fælleseje berettiger dog kun til ét medlemskab.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 • § 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved optagelse af nye medlemmer henvises til hjemmesidens oplysninger om vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 • § 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Sker ejerskifte som følge af en tvangsauktion, der har medført lukning af vandtilførsel til ejendommen, kan dog kun opkræves genåbningsgebyr. Et medlem må ikke forsyne, eller lade ikke medlemmer forsyne sig med vand fra sin ejendom.

 • § 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 • § 7 Levering til ikke medlemmer (Købere)

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod betaling af en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ, samt vedtægtens bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 • § 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med mindst 14 dages varsel, ved opslag på vandværkets hjemmeside og annoncering i lokal avis, og med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til formanden inden udgangen af februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisionsfirma
 • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst­­­­­ 20 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 30 dage efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 • § 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Købere i helhold til §7 har ret til, at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er én af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder på hvilken forslagen kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling, forudsat at medlemmerne er gjort bekendt hermed i den ordinære indkaldelse.

 • § 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover vælges hvert år en suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat.

Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.  

 • § 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 • § 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31 december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 • § 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 • § 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 28. juni 1980 og sidst ændret på generalforsamlingen den 28. august 1994, 27. august 2000 og 19. september 2020.

Vedtægterne træder i kraft den 19. september 2020.

Fjand, den 19. september 2020.

Bestyrelse:

Kaj Kirkegaard

Carsten Slot

Jørgen Andersen

John Holm

John Kamp

Christen Ross

(Dirigent)