Takstblad for Fjand Vandværk 2024

I henhold til regulativ for Andelsselskabet Fjand Vandværk fastsættes følgende afgifter m.m. for levering af vand:

Tilslutningsafgifter (anlægsbidrag) inkl. målerbrønd, måler og stophaner:

20.000 kr. for ejendomme i samlet bebyggelse inkl. stikledning ført frem til skel.

30.000 kr. for ejendomme i spredt bebyggelse inkl. stikledning ført frem til bygninger.

Eksterne kreaturvandingshaner med måling kan af andelshavere oprettes for egen regning.

Vandafgifter (driftsbidrag):

Fast årlig afgift pr. forbrugssted (måler):  750,00 kr.

Forbrugsafgift:  5,00 kr. pr. kubikmeter.

Gebyrer:

Genåbning, jf. regulativ 8.1.9, 9.17, 10.3, 14.1.1, og 14.1.2: kr. 500,00

Målerkontrol, jf. regulativ 9.15: kr. 1.000,00

Administrationsgebyr, jf. regulativ 9.16 og 14.3: 500,00

Betalingsfrist:

Tilslutningsafgift skal være betalt før tilslutning finder sted. Betalingsfrister for vandafgifter, statsafgifter, gebyrer m.v. fremgår af den udsendte opkrævning.

Diverse:

For ovennævnte afgifter, gebyrer m.v. tillægges moms efter gældende regler.

Der opkræves statsafgift af ledningsført vand iflg. gældende regler og takster.

Godkendelse:

Dette takstblad er i medfør af Vandforsyningslovens § 53 godkendt af Holstebro Kommune, den xx. december 2022.