REFERAT

Generalforsamling den 23. april 2022 i Fjand Gårdbutik

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der i år var 18 deltagere. Herefter gik man over til dagsorden.

Valg af dirigent

Christen Ross, Hagevej 78 blev valgt.

Ordet blev overgivet til dirigenten, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorefter man overgik til resten af dagsordenen.

Bestyrelsens beretning

Formanden henviste til den trykte beretning, som er offentliggjort på vandværkets hjemmeside som en del af indkaldelsen (der henvises hertil). Beretningen blev uddybet på udvalgte områder. Beretningen kunne igen fortælle om et år med god driftssikkerhed og prima vandkvalitet, et forhold som det er bestyrelsens alle vigtigste opgave at fastholde. Der er stor politisk og mediemæssig fokus på drikkevand og drikkevandskvalitet, hvilket medfører flere analyser og igen større omkostninger til dette. Formanden opfordrede til at se analysetallene på hjemmesiden og oplyste at vi på alle parametre ligger langt fra den kritiske grænse.

Allerede sidste år blev generalforsamlingen gjort bekendt med BNBO og de forventede omkostninger i forbindelse hermed. Finansieringen for vandværkerne i Holstebro Kommune er nu faldet på plads, idet de vandværker der er omfattet af erstatninger/jordkøb i forbindelse med BNBO selv har ønsket at udrede omkostningerne. Formanden oplyste i samme forbindelse, at omkostningerne i Holstebro Kommune, på forventelig kr. 4.0 mio. ikke er store i forhold til mange andre steder i Jylland.

Der blev givet en nærmere omtale vedrørende renovering af vandværkets tanke og baggrunden for bestyrelsens beslutning om at handle, samt beslutningen om at vælge løsningen med renovering af rentvandstanken og nedlæggelsen af råvandstanken.

Vandværkets nye hjemmeside, www.fjandvand.dk blev præsenteret og nyskabelsen vedrørende driftsmeddelelser på siden, og design på telefonen blev omtalt og fremvist.  

Formanden sluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, og en tak til de nærmeste samarbejdspartnere Vittrup VVS, Kemic Vandrens og DME.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Forelæggelse af revideret regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet og uddybede på udvalgte områder.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for 2021.

Forelæggelse af budget og takster for det kommende år

Budgettet blev gennemgået og uddybet på udvalgte områder.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget og takster for 2023.

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Til bestyrelsen valgtes:

        Jørgen Andersen, John Kamp og Kaj Kirkegaard

Som suppleant valgtes:

        Bo Bak Quistgaard

Valg af revisionsfirma

Revisionsfirmaet Krøyer-Pedersen valgtes

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forskal

Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Formanden sluttede med at takke dirigenten for veludført hverv og myndig ledelse af generalforsamlingen. Herefter var der det sædvanlige traktement og hyggeligt samvær.

 

                      Kaj Kirkegaard                    Jørgen Andersen                Carsten Slot

                                           John Sylvester Holm           John Kamp

 

                                                                 Christen Ross

                                                                        Dirigent

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Kaj Kirkegaard – formand

Jørgen Andersen – næstformand

Carsten Slot – kasserer

John Sylvester Holm

John Kamp


Fjand Vandværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Lørdag, den 23. april 2022 kl. 10.00 i Fjand Gårdbutik

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forelæggelse af budget og takster for det kommende år.
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er:

Kaj Kirkegaard (genopstiller)

Jørgen Andersen (genopstiller)

John Kamp (genopstiller)

  1. Valg af revisionsfirma.
  2. Indkomne forslag.
  3.  

På bestyrelsens vegne, den 1. april 2022

Kaj Kirkegaard

Beretning 2021

2021 har været et år med stabil drift og med en vandkvalitet der ikke adskiller sig fra de seneste år, nemlig en prima kvalitet. Sikring af rent drikkevand, nu og i fremtiden, er et emne der har stor politisk bevågenhed, og stor opmærksomhed i pressen. En konsekvens af sikring af rent drikkevand er bl.a., at kravene til vandanalyser er stigende og vi forventer, at kravene ingenlunde vil blive mindre i de kommende år. Øget intensitet omkring vandanalyserne medfører at udgifterne hertil er stigende hvilket afspejles i det regnskab der præsenteres på denne generalforsamling. Fjand Vandværk er stadig i den behagelige situation, at vi har nogle fine analysetal og dermed ingen problemer med vandkvaliteten. Vi syntes i bestyrelsen kravene og dermed udgifterne er høje, men vi er samtidig tilfredse med at der holdes skarp kontrol med kvaliteten af vores vigtige ressource.

Vi har i 2021 haft et afregnet vandforbrug på 35.604 m3, hvilket stort set svarer til 2020.

I 2021 er der blevet afholdt udgifter på vandværksbygningen. Det drejer sig om en ny fugning af bygningens vestside hvor det var mest tiltrængt. Træværket er blevet malet og indbrudsalarmen er blevet aktiveret.

I beretningen 2020 blev der redegjort for status på Holstebro Kommunes indsatsplan og specielt indsatsplanens indhold vedrørende BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). BNBO er særdeles interessant for vandværkerne, idet vandværkerne kan komme til at betale betydelige beløb til køb af jord eller erstatninger for rådighedsindskænkninger ved erhvervsjord. Fjand Vandværk er i den gode situation at vi kun har et meget lille område, der er omfattet af BNBO. Ingen del af dette område omfatter landbrugsjord og de nævnte omkostninger bliver derfor ikke aktuelle for os. Det kunne imidlertid have fået en anden udgang, idet Holstebro Kommune i første omgang besluttede, at de samlede omkostninger for de implicerede vandværker i kommunen skulle fordeles solidarisk mellem alle vandværker i kommunen. Denne beslutning blev dog ændret, da de implicerede vandværker selv ønskede at afregne beløbene.

Holstebro kommunes spildevandsplan 2020-2030 blev færdig og offentliggjort i 2021. Af planens indhold vedrørende vort forsyningsområde fremgår det, at der ikke er taget endelig stilling vedrørende kloakeringen, eller tidspunkt herfor, i områderne Sdr. Fjand og Bjerghuse. Netop disse to områder indgik i vores fremtidige planer vedrørende ledningsfornyelse der kunne ske samtidig med kloakeringen. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet om der skal arbejdes med en ledningsfornyelse, uafhængig af en eventuel kloakering, inden 2030.

Vores rådgivere har tidligere anbefalet os at få undersøgt vores vandtanke – råvands- og rentvandstanke. Denne undersøgelse har vi fået foretaget i 2021 og resultatet var lidt som frygtet, at tankene trænger til fornyelse eller renovering. Vi har afholdt møder med vores rådgivere Kemic Vandrens og DME med henblik på at få et overblik over nødvendige handlinger og økonomi. Den billigste løsning vil være en renovering af rentvandstanken og nedlæggelse af råvandstanken. Denne investering forventes at beløbe sig til kr. 800.000 – 900.000. Alternativet vil være en ny ståltank, som med nødvendige følgeomkostninger vil beløbe sig til ca. 2,5 mio.

Som det fremgår af denne beretning, har bestyrelsen meget fokus på, at vandet vi leverer til vores forbrugere har en høj kvalitet og vi har dermed også fokus på forhold der kan påvirke kvaliteten.  Vi kan som ansvarlig bestyrelse ikke sidde overhørig, at der er forhold der over tid kan medføre en forurening af drikkevandet, hvorfor vi har besluttet at iværksætte renoveringsløsningen.

Projektet vil kunne udføres uden forhøjelse af vandafgiften. Bestyrelsen forventer at iværksætte arbejdet i løbet af 2023.

Vandværkets hjemmeside er i 2021 blevet opdateret. Denne opdatering medfører bl.a., at der kan laves meddelelser til vandværkets forbrugere med bl.a. hurtig varsling af planlagte nedlukninger eller nedbrud på vandforsyningen. Dette er et godt og brugbart alternativ til den direkte information til forbrugerne via SMS eller Mails.

I 2021 har bestyrelsen haft 4 bestyrelsesmøde inkl. det konstituerende møde i forlængelsen af generalforsamlingen 2021. Vi har i året der er gået haft et godt samarbejde i bestyrelsen, ligesom vi i bestyrelsen har haft et godt samarbejde med vore vigtigste interessenter.

BESTYRELSEN

Regnskab 2021

 

Takstblad for Fjand Vandværk 2023

I henhold til regulativ for Andelsselskabet Fjand Vandværk fastsættes følgende afgifter m.m. for levering af vand:

Tilslutningsafgifter (anlægsbidrag) inkl. målerbrønd, måler og stophaner:

15.000 kr. for ejendomme i samlet bebyggelse inkl. stikledning ført frem til skel.

24.000 kr. for ejendomme i spredt bebyggelse inkl. stikledning ført frem til bygninger.

Eksterne kreaturvandingshaner med måling kan af andelshavere oprettes for egen regning.

Vandafgifter (driftsbidrag):

Fast årlig afgift pr. forbrugssted (måler):  750,00 kr.

Forbrugsafgift:  5,00 kr. pr. kubikmeter.

Gebyrer:

Genåbning, jf. regulativ 8.1.9, 9.17, 10.3, 14.1.1, og 14.1.2: kr. 500,00

Målerkontrol, jf. regulativ 9.15: kr. 1.000,00

Administrationsgebyr, jf. regulativ 9.16 og 14.3: 500,00

Betalingsfrist:

Tilslutningsafgift skal være betalt før tilslutning finder sted. Betalingsfrister for vandafgifter, statsafgifter, gebyrer m.v. fremgår af den udsendte opkrævning.

Diverse:

For ovennævnte afgifter, gebyrer m.v. tillægges moms efter gældende regler.

Der opkræves statsafgift af ledningsført vand iflg. gældende regler og takster.

Godkendelse:

Dette takstblad er i medfør af Vandforsyningslovens § 53 godkendt af Holstebro Kommune, den xx. december 2022.